Ваша корзина пуста.
  • Регистрация
 
 
 
 
 
 

Мы в соц. сетях:

Корзина покупателя

Ваша корзина пуста.

Юридические документы по центру

Договір про надання інформаційних (консультаційних) послуг (зразок)

ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ (КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ) ПОСЛУГ

м. _______________                                                                                             "___" _____________ 201_ р.

 

________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з одного боку,
та
________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Виконавець") в особі __________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _________________________________________, з другого боку,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання інформаційних (консультаційних) послуг (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, дає завдання, а Виконавець зобов'язується відповідно до завдання Замовника надавати йому за плату такі інформаційні (консультаційні) послуги: _____________________________________________________________ в обсязі та на умовах, визначених цим Договором.
1.2. На підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику інформаційних (консультаційних) послуг за цим Договором складається відповідний акт в строк _____________________ шляхом ________________.
1.3. Надання передбачених п. 1.1 цього Договору послуг здійснюється Виконавцем протягом ________________ в порядку ________________.

2. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ (КОНСУЛЬТАЦІЇ)
2.1. Виконавець, надаючи передбачені в п. 1.1 цього Договору послуги, інформує (консультує) Замовника з наступних питань :_______________________
______________________________________________________________________ в строк, передбачений п. 1.3 цього Договору.
2.2. Передбачене п. 2.1 цього Договору інформування повинно обов'язково мати нормативне (документальне) підтвердження та обґрунтування у вигляді ___________________________________.
2.3. Передбачене п. 2.1 цього Договору інформування (консультування) обов'язково має містити рекомендації Замовнику щодо удосконалення та організації своєї діяльності в межах предмету інформування (консультування) у вигляді ___________________________.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник протягом ______________ робочих днів з моменту набрання чинності цим Договором надає Виконавцю необхідні документи та інформацію для надання передбачених цим Договором інформаційних (консультаційних) послуг в формі ____________________ шляхом _____________________________.

4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Замовник сплачує Виконавцю плату в розмірі _____________________ шляхом ________________ в строк _________________.
4.2. За дострокове надання послуг, тобто раніше ______________________, Замовник сплачує Виконавцеві доплату в розмірі _____________________ шляхом _______________ в строк ______________.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
7.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК_________________________________________________________ПІДПИСИ За ЗАМОВНИКА

Керівник _____________/_________/м. п.

ВИКОНАВЕЦЬ________________________________________________________За ВИКОНАВЦЯ

Керівник __________/__________/м. п.

 

Документы

Для просмотра версии документа без копирайтов авторизуйтесь на сайте или зарегистрируйтесь!

Комментарии

Отправить комментарий

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании текста

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.

Разработка и поддержка сайта - „Web-say.com” 2007 - 2020 ©. Перепечатка и использование материалов сайта запрещено.

Информационная поддержка - "Женский интернет-порталWoomen.biz"