Ваша корзина пуста.
  • Регистрация
 
 
 
 
 
 

Мы в соц. сетях:

Корзина покупателя

Ваша корзина пуста.

Юридические документы по центру

Примерный договор залога

ДОГОВІР ЗАСТАВИ N ___

 

м. _____________    "___" ______________ 201__ р.

_____________________________________________________________(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Заставодавець") в особі ___________________________________________,(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ___________________________________________________(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони, та _________________________________________________(вказати найменування сторони)
(надалі іменується  "Заставодержатель") в особі ________________________________(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __________________________________________________(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір застави (надалі іменується "Договір") про наступне:

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України, Заставодержатель має право у разі невиконання Заставодавцем своїх обов'язків за Основним договором одержати задоволення за рахунок передбаченого в п. 1.4 цього Договору заставленого майна (надалі іменується "Товар"),  переважно перед іншими кредиторами Заставодавця.
1.2. Під "Основним договором" в цьому Договорі розуміється Договір ____________ N ___ від "___" ____________ ____ р., укладений між Заставодавцем (в Основному договорі іменується "_____________") та Заставодержателем (в Основному договорі іменується "_____________").
1.3. Строк Основного договору становить ___________________.
1.4. Під Товаром в цьому Договорі розуміється ___________________________ _________________________________________.
1.5. Вартість Товару становить ___________________________.
1.6. Заставодавець гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом попередньої застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.
1.7. Заставою, що виникає на підставі цього Договору, забезпечується виконання Заставодавцем його обов'язків перед Заставодержателем, які визначені у ст. _________ Основного договору і полягають у ____________________________.
1.8. Розмір зобов'язання, що забезпечується заставою відповідно до цього Договору, складає __________ грн.
1.9. Зобов'язання, що забезпечується заставою відповідно до цього Договору, повинне бути виконане в строк _________ шляхом __________.
1.10. Товар передається у володіння Заставодержателю, але не може бути використаний ним для власних виробничих та (або) невиробничих потреб.
1.11. Товар доставляється Заставодержателю його власними засобами та за його власний рахунок і передається у володіння Заставодержателя в день набрання чинності цим Договором.
1.12. Про передання у володіння Заставодержателя Товару не пізніше ___ календарних днів із дня такого передання складається Акт, що підписується обома Сторонами і є невід'ємною частиною цього Договору.


2. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ
2.1. У випадку порушення Заставодавцем зобов'язання, що забезпечується заставою відповідно до цього Договору, Заставодержатель набуває переважне право отримати задоволення із Товару шляхом звернення на нього стягнення у встановленому чинним законодавством України порядку.
2.2. Спосіб і порядок звернення стягнення на Товар визначений Сторонами у Додатку N ___ до цього Договору.
2.3. Заставодержатель зобов'язаний:
2.3.1. вживати заходів, необхідних для збереження Товару;
2.3.2. належним чином, що виключає знищення та пошкодження (псування), утримувати Товар;
2.3.3. негайно повідомляти Заставодавця про виникнення загрози знищення або пошкодження (псування) Товару;
2.3.4. відшкодувати Заставодавцю завдані збитки у разі втрати, пошкодження (псування) або знищення Товару з вини Заставодержателя.  

3. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСТАВОДАВЦЯ
3.1. Заставодавець має право достроково виконати Основний договір в порядку та на умовах, визначених Основним договором.
3.2. Заставодавець зобов'язаний застрахувати Товар на умовах, що визначені у Додатку N ___ до цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
4.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню.
6.2. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.
6.3. Право застави за цим Договором виникає з моменту передання Заставодержателю Товару у володіння.
6.4. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.2 цього Договору та закінчується ____________________________________.
6.5. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.7. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
6.8. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.9. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами, скріплені їх печатками та нотаріально посвідчені.
7.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

За ЗАСТАВОДАВЦЯ


Керівник _______________/___________/

м. п.

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Pа ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ


Керівник _____________/___________/

м. п.

Документы

Для просмотра версии документа без копирайтов авторизуйтесь на сайте или зарегистрируйтесь!

Комментарии

Отправить комментарий

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании текста

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.

Разработка и поддержка сайта - „Web-say.com” 2007 - 2020 ©. Перепечатка и использование материалов сайта запрещено.

Информационная поддержка - "Женский интернет-порталWoomen.biz"